Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 3 trang 82 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 82 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Hướng dẫn giải

Kẻ bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa

- Liên kết kim loại và liên kết cộng hóa trị

- Liên kết kim loại và liên kết ion.

Đáp án bài 3 trang 82 sgk hóa học lớp 12

-Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do

- So sánh: 

Đáp án bài 3 trang 82 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    14:52 PM
22/07/2018    14:52 PM
Back to top