Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 3 trang 72 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 72 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài.

a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Đáp án bài 3 trang 72 sgk hóa học lớp 12

a) Giống nhau về thành phần: đều có thành phần là polime.

Khác nhau về tính chất:
+ Chất dẻo: có tính dẻo
+ Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai
+ Cao su: có tính đàn hồi
+ Keo dán: có khả năng kết dính
b)

Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit:

Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo.
Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    16:42 PM
21/07/2018    16:42 PM
Back to top