Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 3 trang 69 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 69 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có 4 kim loại: A,B,C,D đứng sau MgMg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng :

a) A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro.

b) C và D không có phản ứng với dung dịch HCl.

c) B tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A.

d) D tác dụng được với dung dịch muối của C và giải phóng C.

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần):

A) B,D,C,A;                      b) D,A,B,C ;          

c) B,A,D,C ;                     d) A,B,C,D ;          

e) C,B,D,A.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ dãy hóa học của kim loại, tính kim loại giảm dần theo thứ tự:

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Kim loại đứng sau (H) trong dãy điện hóa sẽ không tác dụng với HCl

Đáp án bài 3 trang 69 sgk hóa lớp 9

  • В tác dụng với muối của A, suy ra B hoạt động hóa học mạnh hơn A.
  • D tác dụng với muối của C, suy ra D hoạt động hóa học mạnh hơn C.

Vì A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro nên В,A đứng trước H, C và D không có phản ứng với dung dịch HCl nên D,С đứng sau H.

Dãy các kim loại trên xếp từ trái, sang phải theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là: В,A,D,С

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    00:48 AM
15/08/2018    00:48 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu