Trả lời câu hỏi bài 3 trang 59 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 59 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Trả lời:

Bản  chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Trong đó

-  Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.

- Trình tự các nuclêôtit quy định trật tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

-  Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể.

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    18:39 PM
30/08/2018    18:39 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu