Trả lời câu hỏi bài 3 trang 59 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 59 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Trả lời:

Bản  chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Trong đó

-  Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.

- Trình tự các nuclêôtit quy định trật tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

-  Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 3 trang 59 SGK sinh lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    18:39 PM
30/08/2018    18:39 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu