Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 3 trang 58 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 58 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin Câu hỏi bài 3 trang 58 sgk hóa lớp 12 với các chất sau:

a) HCl;

b) Nước brom;

c) NaOH;

d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

Đáp án bài 3 trang 58 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 3 trang 58 sgk hóa lớp 12
 

 

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    18:46 PM
20/07/2018    18:46 PM
Back to top