Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 3 trang 48 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 48 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

α-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 3 trang 48 sgk hóa lớp 12

Đáp án bài 3 trang 48 sgk hóa học lớp 12

Gọi CTPT của X là CxHyOzNt

%mO = 100% - (%mC + %mH + %mN) = 35,96%

Đáp án bài 3 trang 48 sgk hóa lớp 12
 

CTĐG của X là C3H7O2 N=> CTPT: C3H7O2N

CTCT: H2N-CH(CH3)-COOH (Alanin)

 

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    20:54 PM
19/07/2018    20:54 PM
Back to top