Đáp án bài 3 trang 43 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 43 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

Trả lời:

Đáp án bài 3 trang 43 sgk sinh học 9
 

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    12:22 PM
28/08/2018    12:22 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top