Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 3 trang 18 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 18 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ 2 : 1.

Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

Câu hỏi bài 3 trang 18 sgk hóa lớp 12

Đáp án bài 3 trang 18 sgk hóa học lớp 12

Hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ 2 : 1 nên este có 2 gốc C17H35COO và 1 gốc C15H31COO

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    04:17 AM
17/07/2018    04:17 AM
Back to top