Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 165 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 165 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau ? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó.

Đáp án bài 3 trang 165 sgk hóa lớp 9

  • Những phân tử polime có cấu tạo mạch không phân nhánh là polietilen, poli (vinyl clorua) và xenlulozơ.
  • Polime có cấu tạo mạch phân nhánh là aminopectin của tinh bột.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    00:40 AM
28/08/2018    00:40 AM
Back to top