Trả lời câu hỏi bài 3 trang 16 SGK lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 16 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có :

a)  Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b)  Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c)  4 kiểu hình khác nhau.

d)  Các biến dị tổ hợp.

Hãy chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Chọn đáp án b

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    22:54 PM
24/08/2018    22:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu