Đáp án bài 3 trang 133 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 133 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;                 B. C2H2;

C. C2H4 ;               D. C6H6.

Đáp án bài 3 trang 133 sgk hóa lớp 9

nBr2 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

nBr2 = nX. Vậy hidrocacbon đó là C2H4

Đáp án C

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X