Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 133 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 133 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;                 B. C2H2;               

C. C2H4 ;               D. C6H6.

Đáp án bài 3 trang 133 sgk hóa lớp 9

nBr2 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

nBr2 = nX. Vậy hidrocacbon đó là C2H4 

Đáp án C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 133 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    14:16 PM
23/08/2018    14:16 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu