Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 3 trang 109 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 109 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Phản ứng hóa học

Đề bài

Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Tính khử; tính oxi hóa; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất

Trong các chất khí, hiđro là khí ... Khí hidro có ...

Trong phản ứng giữa H₂ và CuO, H₂ có ... vì ... của chất khác; CuO có ... vì ... cho chất khác.

Lời giải đáp án

Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử.

Trong phản ứng giữa H₂ và CuO, H₂ có tính khửchiếm oxi của chất khác, CuO có tính oxi hoánhường oxi cho chất khác.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 109 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu