Giải bài 3 tiết luyện tập trang 100 SGK Toán 5

Xem ngay đáp án bài 2 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 3 Luyện tập : Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Đáp án

- Muốn tính diện tích thành giếng ta lấy diện tich hình tròn lớn trừ diện tích hình tròn nhỏ. Diện tích hình tròn nhỏ tính được vì đã biết bán kính của nó.

- Muốn tính diện tích hình tròn lớn ta cần biết bán kính hình tròn lớn.

- Muốn tính bán kính hình tròn lớn ta lấy bán kính miệng giếng cộng bề rộng miệng giếng.

Bán kính hình tròn lớn dài:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m²)

Diện tích miệng giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m²)

Diện tích thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m²)

Đáp số: 1,6014 (m²)

doctailieu.com
Back to top