Bài 24 trang 17 SGK Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập 24 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 : Giải các phương trình bâc nhất một ẩn.

Đề bài:

Giải các phương trình: 

a) (x² − 2x + 1) − 4 = 0 

b) x² − x = − 2x + 2 

c) 4x² + 4x + 1 = x²

d) x² − 5x + 6 = 0

Đáp án giải bài 24 trang 17 sgk Toán lớp 8

a) (x² − 2x + 1) − 4 = 0 

⇔ (x − 1)² − 4 = 0 

⇔ (x − 1 − 2)(x − 1 + 2) = 0 

⇔ (x − 3)(x + 1) = 0

⇔ x - 3 = 0 hoặc x + 1 = 0 

⇔ x = 3 hoặc x = 1

Vậy tập hợp nghiệm S = {3; −1} . 

b) x² − x = − 2x + 2 

⇔ x (x − 1) + 2(x − 1) = 0

⇔ x - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0

Vậy tập hợp nghiệm S = {1; −2}. 

c) 4x² + 4x + 1 = x²

⇔ (2x + 1).2 = x²

⇔ (2x + 1 − x)(2x + 1 + x) = 0

⇔ x + 1 = 0 hoặc 3x + 1 = 0

⇔  x = -1 hoặc x = 

Vậy tập hợp nghiệm S = {1; }

d) x² − 5x + 6 = 0

⇔x² − 4x + 4 − x + 2 = 0

⇔(x² − 4x + 4) − (x − 2) = 0

⇔(x − 2)² − (x − 2) = 0

⇔(x − 2)(x − 2 − 1) = 0

⇔(x − 2)(x − 3) = 0

⇔ x - 2 = 0 hoặc x - 3 = 0

⇔ x = 2 hoặc x = 3

Vậy tập hợp nghiệm S = {2; 3}.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 24 trang 17 SGK Toán 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu