Đáp án bài 21 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 21 trang 17 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Giải các phương trình:

a) (3x - 2)(4x + 5) = 0;                         b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0;

c) (4x + 2)(x² +  1) = 0;                         d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0;

Lời giải đáp án

a) (3x - 2)(4x + 5) = 0

⇔ 3x - 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0

- TH1: 3x - 2 = 0 ⇔ 3x = 2 ⇔ x = 

- TH2: 4x + 5 = 0 ⇔ 4x = -5 ⇔ x = 

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {; }.

b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0

⇔ 2,3x - 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 0

- TH1: 2,3x - 6,9 = 0 ⇔ 2,3x = 6,9 ⇔ x = 3

- TH2: 0,1x + 2 = 0 ⇔ 0,1x = -2 ⇔ x = -20.

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm S = {3;-20}

c) (4x + 2)(x² +  1) = 0 ⇔ 4x + 2 = 0 hoặc x² +  1 = 0

- TH1: 4x + 2 = 0 ⇔ 4x = -2 ⇔ x = 

- TH2: x² +  1 = 0 ⇔ x² = -1 (vô lí vì x² ≥ 0)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm S = { }.

d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0

⇔ 2x + 7 = 0 hoặc x - 5 = 0 hoặc 5x + 1 = 0

- TH1: 2x + 7 = 0 ⇔ 2x = -7 ⇔ x = 

- TH1: x - 5 = 0 ⇔ x = 5

- TH3: 5x + 1 = 0 ⇔ 5x = -1 ⇔ x = 

Vậy phương trình có tập nghiệm là S = {; 5;  }.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 21 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu