Bài 2 trang 95 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 95 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám....
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Trả lời Bài 2 trang 95 SGK Lịch sử 9

1. Ý nghĩa lịch sử:

- Đối với Việt Nam:

 • Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta.
 • Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam.
 • Mở  ra kỷ nguyên mới độc lập, tự  do; nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
 • Đảng Cộng sản Đông Dương trở thàng Đảng cầm quyền chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.

- Đối với thế giới:

 • Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng to lớn đến Lào và Campuchia.

2. Nguyên nhân thắng lợi:

- Nguyên nhân khách quan: Chiến thắng của Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít, nhất là chiến thắng Đức và Nhật của Liên Xô đã cổ vũ tinh thần, niềm tin cho nhân dân ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa.

- Nguyên nhân chủ quan:

 • Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, khi Đảng Cộng sản Đông Dương, Việt Minh phất cao cờ cứu nước thì toàn dân nhất tề đứng lên cứu nước, cứu nhà.
 • Đảng đã đề ra đường lối chiến lược, chỉ đạo chiến lược và sách lược đúng đắn trên cơ sở lý luận Mac Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam.
 • Đảng có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939 và thoái trào cách mạng 1932 - 1935, đã rút những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại, nhất là quá trình xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945.
 • Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

----------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các câu hỏi trong Chương 3 - Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sgk Lịch sử lớp 9 khác.

Cập nhật ngày 12/03/2019 - Tác giả: Giangdh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM