Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 2 trang 95 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 95 SGK Hóa học lớp 12.

Đề bài

Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?

Đáp án

Cơ chế ăn mòn điện hóa học: 

- Sự ăn mòn điện hóa một vật bằng gang (hợp kim Fe - C)(hoặc thép) trong môi trường không khí ẩm có hòa tan khí CO2, SO2, O2... sẽ tạo ra một lớp dung dịch điện li phủ bên ngoài kim loại.
- Tinh thế Fe (cực âm), tinh thể C là cực dương.
Ở cực dương: xảy ra phản ứng khử:
2H+ + 2e → H2 ;                       O2 + 2H2O + 4e → 4OH-
Ở cực âm: xảy ra phản ứng oxi hóa: 
Fe → Fe2+ + 2e
Những Fe2+ tan vào dung dịch chứa oxi → Fe3+ và cuối cùng tạo gỉ sắt có thành phần Fe2O3.nH2O

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    06:19 AM
24/07/2018    06:19 AM
Back to top