Bài 2 trang 94 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập : Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng.

Đề bài: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m² thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Đáp án giải bài 2 trang 94 sgk Toán lớp 5

Đáy bé dài: 120 x  bài 2 trang 94 SGK Toán lớp 5 1= 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

bài 2 trang 94 SGK Toán lớp 5 2 = 7500 (cm²)

7500cm² thì so với 100cm² thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 kg

--------------------------------------------------------------------

» Xem đáp án bài tập tiếp:

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    21:09 PM
22/07/2018    21:09 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top