Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 2 trang 91 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 91 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim.

Hướng dẫn giải

Viết PTHH xảy ra:

Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3                                (2)

mkết tủa = mAgCl => nAgCl

Theo PTHH (2) Tính được nAgNO3 = nAgCl

Theo PTHH (1) => nAg = nAgNO3

Hướng dẫn giải bài 2 trang 91 sgk hóa lớp 12

Đáp án bài 2 trang 91 sgk hóa học lớp 12

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3                               (2)

Đáp án bài 2 trang 91 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    22:16 PM
23/07/2018    22:16 PM
Back to top