Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 trang 80 sách giáo khoa toán 5

Hướng dẫn làm và đáp án bài 2 tiết luyện tập chung trang 80 SGK Toán lớp 5

Bài 2 Luyện tập chung : Tìm x:

a) x × 100 = 1,643 + 7,357

b) 0,16 : x = 2 – 0,4

Đáp án

a) x × 100 = 1,643 + 7,357

x × 100 = 9

x = 9 : 100

x = 0,09

b) 0,16 : x = 2 – 0,4

0,16 : x = 1,6

x = 0,16 : 1,6

x = 0,1

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    03:44 AM
20/07/2018    03:44 AM
Back to top