Lời giải bài 2 trang 76 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 76 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ áp dụng.

2. Đáp án

Quy tắc nhân: Nếu công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có m.n cách hoàn thành công việc.

- Ví dụ:

Một lớp có 3 tổ, mỗi tổ có 3 nam và 7 nữ. Cần chọn từ mỗi tổ một người để thành lập đội thanh niên tình nguyện mùa hè xanh. Hỏi có bao nhiêu cách để lập được một đội?

Để lập đội, từ mỗi đội ta chọn một người:

+ Có 3+7=10 cách chọn 1 người từ tổ thứ nhất

+ Có 3+7=10 cách chọn 1 người từ tổ thứ hai

+ Có 3+7=10 cách chọn 1 người từ tổ thứ ba

Từ đó, theo quy tắc nhân ta có:

10.10.10=1000 (cách chọn)

doctailieu.com
Back to top