Giải bài 2 trang 68 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 68 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)?

Trả lời:

  1. Cơ chế NST dẫn đến sự hình thành thể 3 nhiễm (2n + 1) và thể một nhiễm (2n - 1), là do sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó ở một phía bố hoặc mẹ.Kết quả tạo một giao tử có cả 2 NST của một cặp (n+1), và một giao tử không mang NST nào của cặp đó(n-1)
  2. Hai loại giao tử đột biến trên kết hợp với giao tử bình thường (n) trong thụ tinh tạo thể 3 nhiễm (2n+1) và thể một nhiễm(2n-1)

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    18:47 PM
31/08/2018    18:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top