Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 2 trang 64 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 64 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

A. Poli(vinyl clorua);

B. Pilisaccarit;

C. Protein;

D. Nilon-6,6.

Hướng dẫn giải

Những monome có liên kết đôi trong phân tử khi trùng hợp tạo ra polime. Người ta gọi đó là những polime được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp.

Đáp án bài 2 trang 64 sgk hóa học lớp 12

Đáp án A

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    02:11 AM
21/07/2018    02:11 AM
Back to top