Giải bài 2 trang 59 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 59 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

NTBS được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

Gen ( một đoạn ADN) →mARN → Prôtêin 

Trả lời:

Gen ( một đoạn ADN) →mARN → Prôtêin 

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ gen ( ADN) → mARN :

  • A gen liên kết với U(mARN) , T gen liên kết với A(mARN); G gen liên kết với X(mARN); X gen liên kết với G(mARN)

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan mARN → prôtêin :

  • U(mARN) liên kết với A(tARN), A(mARN) liên kết với U(tARN), G(mARN) liên kết với X(tARN), X(mARN) liên kết với G(tARN)

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    16:33 PM
30/08/2018    16:33 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu