Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 2 trang 55 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 55 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

A. NaOH;

B. AgNO3/NH3

C. Cu(OH)2

D. HNO3.

Đáp án bài 2 trang 55 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 2 trang 55 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    06:22 AM
20/07/2018    06:22 AM
Back to top