Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 51 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 51 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) .......... +  HCl → MgCl2  + H2;

b) ......... + AgNO3  →  Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ →  ZnO;

d) ........ + Cl2 → CuCl2

e) ....... +  S —> K2S.

Đáp án bài 2 trang 51 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 51 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
12/08/2018    02:53 AM
12/08/2018    02:53 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu