Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 2 trang 48 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 48 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2.

Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. NaOH;

B. HCl;

C. CH3OH/HCl;

D. Quỳ tím.

Hướng dẫn giải

- Amino axit có số nhóm -NHbằng với số nhóm -COOH không làm đổi màu quỳ tím

- Amin làm quỳ tím hóa xanh

- Axit cacboxylic làm quỳ tím hóa đỏ (hồng)

Đáp án bài 2 trang 48 sgk hóa học lớp 12

Đáp án D

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    18:49 PM
19/07/2018    18:49 PM
Back to top