Trả lời câu hỏi bài 2 trang 43 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 43 sách giáo khoa sinh học lớp 9 về sự di truyền liên kết trên cơ sở tến bào học qua thí nghiệm của Moocgan.

Đề bài: Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế  bào học.

Trả lời:

  • Ở  ruồi giấm, gen B quy định thân xám.
  • Ở ruồi giấm, gen b quy định thân đen.
  • Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài.
  • Ở ruồi giấm, gen v quy định cánh cụt.

- Ở thế hệ P:

+/ Ruồi thân xám cánh dài BV/bv có gen B và V cũng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đồng phân li, B và V cùng phân li trong giảm phân tạo ra một loại giao tử đực  BV

+/ Ruồi thân đen cánh cụt bv/bv  có gen b và v cùng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đồng bị phân li trong giảm phân tạo một loại giao tử  cái bv.

-  Trong thụ tinh tạo F1: sự kết hợp giao tử đực BV  và giao tử cái bv → tạo thành hợp tử có kiểu gen BV/bv.

 -  Trong phép lai phân tích:

+/ Ở ruồi  F1 thân xám cánh dài(BV/bv).  Khi giảm phân, cặp NST tương đồng bị phân li tạo hai loại giao tử có gen liên kết là giao tử BV và giao tử bv.

+/ Ở ruồi  thân đen cánh cụt bv/bv chỉ sinh ra một loại  giao tử có gen liên kết bv.

Hai loại giao tử trên của cha kết hợp với một loại giao tử của mẹ tạo ra hai loại tổ hợp: 1 BV/bv và 1 bv/bv

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    10:04 AM
28/08/2018    10:04 AM
Back to top