Đáp án bài 2 trang 26 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 26 SGK sinh học lớp 9: Biểu hiện rõ nhất của cấu trúc điển hình NST trong quá trình phân chia tế bào.

Đề bài: Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Trả lời:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào

  • Mô tả cấu trúc

Cấu trúc của  NST ở kì giữa gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất).

Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ vô sắc trong bộ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về các cực của tế bào.

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    04:40 AM
26/08/2018    04:40 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top