Giải bài 2 trang 22 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 22 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm , gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau :

P : Thân đỏ thẫm  x Thân đỏ thẫm →F1 : 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây :

a)   P : AA × AA

b)   P : AA ×  Aa

c)   P : AA ×  aa

d)   P : Aa ×  Aa

Trả lời:

  • Đáp án d

Vì theo đề bài, P đều có kiểu hình thân thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm

→Thân đỏ thẫm  trội hoàn toàn so với thân xanh lục→ P mang kiểu hình trội có kiểu gen(AA, hoặc Aa)

F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm (A-) :1xanh lục (aa) → Thân lục xanh sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ.

→P  đều giảm phân sinh ra giao tử a→P dị hợp tử  (Aa)

  • Sơ đồ lai minh họa

P:   thân đỏ thẫm     x    thân đỏ thẫm

         Aa                             Aa

Gp:     1A:1a                     1A:1a

F1:    1AA:2Aa         :        1aa

          3 đỏ thâm       1 xanh lục

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 22 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    14:06 PM
25/08/2018    14:06 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu