Đáp án bài 2 trang 19 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 19 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Trả lời:

Các cặp nhân tố di truyền( cặp gen)  đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    04:50 AM
25/08/2018    04:50 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu