Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài 2 trang 17 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 17 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R= 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2

Hướng dẫn giải

Áp dụng điều kiện : trong mạch điện mắc song song thì 

UAB=U₁=U₂

IAB =I₁+I₂

Đáp án bài 2 trang 17 sgk vật lý lớp 9

Ta thầy mạch điện được mắc song song với nhau nên

UAB = U₁ = U₂

IAB = I₁ + I₂

Vậy

a) Ta nhận thấy U A B = U₁ = R₁.I₁ = 10.1,2 = 12 V

b) Cường độ dòng điện chạy qua R₂ là I₂ = I − I₁ = 1,8 − 1,2 = 0,6 A .

Điện  trở 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    22:02 PM
21/07/2018    22:02 PM
Back to top