Bài 2 trang 168 sgk đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 168 SGK đại số và giải tích lớp 11.

1. Đề bài

Giải các bất phương trình sau:

Đề bài 2 trang 168 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn bài 2 tr 168 sgk toán 11

Đáp án bài 2 trang 168 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
Đáp án bài 2 trang 168 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b
Đáp án bài 2 trang 168 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c
 

» Bài tiếp theo: Bài 3 tr 169 sgk toán 11

doctailieu.com
Back to top