Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 167 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 167 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có các chất sau: FeCl₃, Fe₂O₃, Fe, Fe(OH)₃, FeCl₂. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Đáp án bài 2 trang 167 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 167 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    10:43 AM
28/08/2018    10:43 AM
Back to top