Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 2 trang 165 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 165 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polime thường là chất.... không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều...... trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime.... còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime....

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime.... còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime....

Đáp án bài 2 trang 165 sgk hóa lớp 9

a) Rắn

b) Không tan

c) Thiên nhiên – Tổng hợp

d) Tổng hợp – Thiên nhiên

doctailieu.com
Tải về
27/08/2018    22:36 PM
27/08/2018    22:36 PM
Back to top