Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 158 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 158 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khổi bằng nhau.

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Đáp án bài 2 trang 158 sgk hóa lớp 9

Đáp án D

doctailieu.com
Tải về
27/08/2018    06:49 AM
27/08/2018    06:49 AM
Back to top