Bài 2 trang 152 SGK Hóa học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 152 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 bài Glucozơ - chương 5 : Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Đề bài

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Hướng dẫn giải

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3.

b) axit axetic CH3 – COOH làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với Na2CO3 nhưng không có phản ứng tráng bạc, còn dd glucozơ không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng với Na2CO3 nhưng có phản ứng tráng bạc. Vì vậy có thể chọn thuốc thử là dd AgNO3 trong NH3, quỳ tím hoặc Na2CO3

Đáp án bài 2 trang 152 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 152 sgk hóa lớp 9

» Tham khảo đáp án bài tiếp theo: Giải hóa 9 bài 3 trang 152

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập 2 trang 152, các em có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết đáp án và lời giải hóa học lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X