Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 2 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 149 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO₄ cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO₄ khan. Chất này có khối lượng là 3,6g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO₄.

Lời giải đáp án

C%=3,6/20 .100% = 18%

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu