Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 147 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 147 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống.
a) Chất béo ... tan trong nước nhưng ... trong benzen, dầu hỏa.
b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường ... tạo ra ... và...
c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng... nhưng không là phản ứng...

Đáp án bài 2 trang 147 sgk hóa lớp 9

a) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerol và các muối của axit béo.
c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không là phản ứng xà phòng hóa.

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    10:43 AM
25/08/2018    10:43 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu