Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 139 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 139 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Trong số các chất sau: CH3-CH3,CH3-CH2OH,C6H6,CH3-O-CHchất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Những chất trong phân tử có nhóm -OH phản ứng với Na.

Đáp án bài 2 trang 139 sgk hóa lớp 9

Các chất CH3-CH3 , C6H6 , CH3-O-CH3,  không phản ứng với Na vì không có nhóm –OH

CH3-CH2-OH  phản ứng được với Na vì có nhóm –OH

Phương trình hóa học:

2CH3-CH2-OH   +   2Na ---------- > 2 CH3-CH2-ONa + H2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 139 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    22:46 PM
23/08/2018    22:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu