Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 139 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 139 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Trong số các chất sau: CH3-CH3,CH3-CH2OH,C6H6,CH3-O-CHchất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Những chất trong phân tử có nhóm -OH phản ứng với Na.

Đáp án bài 2 trang 139 sgk hóa lớp 9

Các chất CH3-CH3 , C6H6 , CH3-O-CH3,  không phản ứng với Na vì không có nhóm –OH

CH3-CH2-OH  phản ứng được với Na vì có nhóm –OH

Phương trình hóa học:

2CH3-CH2-OH   +   2Na ---------- > 2 CH3-CH2-ONa + H2

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    22:46 PM
23/08/2018    22:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu