Đáp án bài 2 trang 104 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 104 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

Trả lời:

Trong chọn giống cây trồng, người ta thường dùng phương pháp lai khác dòng và lai khác thứ để tạo ưu thế lai. Phương pháp lai khác dòng được sử dụng phổ biến hơn.

Vì :

  • Phương pháp lai khác dòng là phương pháp lai hai dòng thuần chủng khác nhau rồi cho chúng giao phối với nhau và tạo ra giống mới.  
  • Phương pháp lai khác thứ là phương pháp lai giữa hai thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài. 

=> Phương pháp lai khác dòng đơn giản  và dễ tiến hành hơn.

doctailieu.com
Tải về
04/09/2018    18:11 PM
04/09/2018    18:11 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top