Giải bài 2 trang 100 sgk Toán lớp 5 tính diện tích hình tròn

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1 tiết học về diện tích hình tròn

Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm

c) d = 4/5 m

Đáp án

a) Bán kính hình tròn dài số cm là:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm²)

b) Bán kính hình tròn dài số dm là:

7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là:

3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm²)

c) Bán kính hình tròn dài số m là:

4/5 :2 = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m²)

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    09:22 AM
24/07/2018    09:22 AM
Back to top