Giải bài 2 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng :

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật.

Đáp Án

Đáp án B.

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng : ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

doctailieu.com
Tải về
Back to top