Bài 2 trang 168 sgk Sinh 8

Xuất bản ngày 05/12/2018

Giải bài 2 trang 168 sgk Sinh học 8. Những điều kiện để hình thành phản xạ có điều kiện có kết quả.

Đề bài

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

» Ôn tập  Bài 1 trang 168 sgk Sinh 8

Hướng dẫn giải Bài 2 trang 168 sgk Sinh 8

Ví dụ 1. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điêu kiện ở cá nuôi

Vỗ tay mỗi khi thả mồi cho cá ăn, lặp di lặp lại nhiều lần cho đến khi chi nhẹ vỗ tay nhưng không thả mồi cá vẫn nổi lên là ta dã thành lập phản xạ có điều kiện.

- Những điều kiện để sự hình thành có kết quả:

+ Phải có sự kết hợp kích thích bắt kì với kích thích của một phản xạ không điều kiện (vỗ tay kết hợp với thả mồi).

+ Kích thích bất kì phải tác động truớc kích thích cùa phản xạ không điều kiện vài giây.

+ Quá trình kết hợp phải lặp đi lặp lại nhiều lần và phải thường xuyên củng cố.

Ví dụ 2. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện ở gà nuôi

Mỗi khi cho gà ân thóc, ta vỗ tay kết hợp với tiếng gọi gà (cu...cu...cu...) lặp đi lặp lại nhiễu lần cho đến khi chi vỗ tay và gọi gà nhưng không cho gà ăn thóc thì gà vẫn chạy đến chỗ ta đứng tức là ta đã thành lập phản xạ có điều kiện.

- Nhũng điều kiện để sự hình thành có kết quả:

+ Phải có sự kết hợp kích thích bất kì với kích thích của một phản xạ không điều kiện (vỗ tay, gọi gà (cu.. .cu.. .cu...) kết hợp với rải thóc cho gà ăn).

+ Kích thích bất kì phải tác động trước kích thích của phàn xạ không điều kiện vài giây.

+ Quá trình kết hợp phải lặp đi lặp lại nhiều lần và phải thường xuyên củng cố.

» Xem tiếp Bài 3 trang 168 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

»  Tìm hiểu rõ hơn về các phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, cùng đáp án các bài tập Chương 9: Thần kinh và giác quan - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM