Giải bài 2 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 5

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 5 tiết học giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học: Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

bài 2 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 5
 

Đáp án

-  Số học sinh giỏi bằng 17,5 % tổng số học sinh.

-  Số học sinh khá bằng 60 % tổng số học sinh.

-  Số học sinh trung bình bằng 22,5 % tổng số học sinh.

Giải thích thêm: biểu đồ cột (học ở lớp 4) cho ta biết giá trị cụ thể của các đại lượng, song biểu đồ hình quạt chỉ cho ta tỉ lệ % giữa các đại lượng. Muốn có giá trị cụ thể thường ta phải tính toán thêm.

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    05:53 AM
25/07/2018    05:53 AM
Back to top