Giải bài 19 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 19 trang 14 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét), trong mỗi hình dưới đây (h.4) (S là diện tích của hình):

Đề bài 19 trang 14
 

Lời giải đáp án

a) Chiều dài hình chữ nhật 2x + 2.

Diện tích hình chữ nhật S = 9(2x + 2).

Vì diện tích S = 144 m² nên ta có phương trình:

9(2x +2) = 144

⇔18 x + 18 =  144

⇔18 x = 144 - 18

⇔18x = 126

⇔ x = 7

Vậy x = 7m

b) Đáy nhỏ của hình thang: x

Đáy lớn của hình thang: x + 5

Diện tích hình thang: 
S =  .6 . ( x + x + 5 ) Mà S = 75 ( m ² )  nên ta có phương trình

3(2x + 5) = 75

⇔2x + 5 = 25

⇔2x = 20

⇔x = 10

Vậy x = 10m.

c) Biểu thức tính diện tích hình là:

S = 12.x + 6.4 = 12x + 24

Mà S = 168 m² nên ta có:

12x + 24 = 168

12x = 144

x = 12

Vậy x = 12m.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 19 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu