Bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 171 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 phần số học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập khác.

Đề bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Tính giá trị các biểu thức sau:

\(A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;\)

\(B = - 377 - (98 - 277)\)

\(C = - 1,7× 2,3 + 1,7× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1\)

\(\displaystyle D = 2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\(E = \displaystyle {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

» Bài tập trước: Bài 170 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a)  Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp: \(a+b=b+a\)\((a+b)+c=a+(b+c)\)

b) Sử dụng quy tắc phá ngoặc và tính chất kết hợp

c) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\)

d) Đưa hỗn số về dạng phân số, sử dụng phân phối của phép nhân với phép cộng, phép trừ \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\); \(ab-ac=a(b-c)\)

e) Sử dụng \({\left( {a.b} \right)^m} = {a^m}{b^m};\,{\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

\( \displaystyle A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 \)\( \displaystyle = (27 + 53)  +  (46 + 34) + 79 \)\( \displaystyle = 80 + 80 + 79 = 239\)

\( \displaystyle B = - 377 - (98 - 277)\)

\( \displaystyle = - 377 - 98 + 277\)

\( \displaystyle =  - 475 + 277\)

\( \displaystyle = - (475 - 277)\)

\( \displaystyle =           -198\)

\( \displaystyle C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7)\)\( \displaystyle - 1,7×3 - 0,17:0,1\)

\( \displaystyle = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) \)\( \displaystyle - 1,7×3 - 0,17.10\)

\( \displaystyle = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7)\)\( \displaystyle - 1,7×3 - 1,7\)

\( \displaystyle = 1,7. (-2,3 – 3,7 – 3 – 1)\)

\( \displaystyle = 1,7 . (-10)  \)

\( \displaystyle =  -17.\)

\( \displaystyle D=2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 \)\(\displaystyle + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\( \displaystyle ={{11} \over 4}.{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5}.{{11} \over 4} + {{ - 6} \over 5}.{{11} \over 4}\)

\( \displaystyle ={{11} \over 4}.\left( {{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5} + {{ - 6} \over 5}} \right)\)

\( \displaystyle  = {{11} \over 4}.{{ - 2 - 8 - 6} \over 5}\)

\( \displaystyle  = {{11} \over 4}.{{ - 16} \over 5}\)

\( \displaystyle  = {{ - 44} \over 5}\)

\( \displaystyle E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

\( \displaystyle = {{{2^3}{{.5}^3}{{.7}^4}} \over {{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}}\)

\( \displaystyle = 2.5\)

\( \displaystyle = 10\)

Cách 2

\(\begin{align} A &= 27 + 46 + 79 + 34 + 53 \\ &= (27 + 53) + (46 + 34) + 79 \\ &= 80 + 80 + 79 \\ &= 239 \end{align} \)

\(\begin{align} B &= -377 - (98 - 277) \\ &= -377 - 98 + 277 \\ &= (-377 + 277) - 98 \\ &= -100 - 98 \\ &= -198 \end{align} \)

\(\begin{align} C &= -1,7 . 2,3 + 1,7 . (-3,7) - 1,7 . 3 - 0,17 : 0,1 \\ &= -1,7 . 2,3 - 1,7 . 3,7 - 1,7 . 3 - 1,7 \\ &= -1,7 . (2,3 + 3,7 + 3 + 1) \\ &= -1,7 . 10 \\ &= -17 \end{align}\)

\(\begin{align} D &= 2\dfrac{3}{4} . (-0,4) - 1\dfrac{3}{5} . 2,75 + (-1,2) : \dfrac{4}{11} \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-4}{10} - \dfrac{8}{5} . \dfrac{275}{100} - \dfrac{12}{10} : \dfrac{4}{11} \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-4}{10} - \dfrac{8}{5} . \dfrac{11}{4} - \dfrac{12}{10} . \dfrac{11}{4} \\ &= \dfrac{11}{4} . \left( \dfrac{-4}{10} - \dfrac{8}{5} - \dfrac{12}{10} \right) \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-4 - 16 - 12}{10} \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-32}{10} \\ &= \dfrac{-44}{5} \end{align}\)

\(\begin{align} E &= \dfrac{(2^3 . 5 . 7) . (5^2 . 7^3)}{(2 . 5 . 7^2)^2} \\ &= \dfrac{2^3 . 5 . 7 . 5^2 . 7^3}{2^2 . 5^2 . 7^{2 + 2}} \\ &= \dfrac{2^3 . 5^3 . 7^4}{2^2 . 5^2 . 7^4} \\ &= 2 . 5 = 10 \end{align} \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 171 trang 67 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X