Bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 171 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 phần số học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập khác.

Đề bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Tính giá trị các biểu thức sau:

\(A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;\)

\(B = - 377 - (98 - 277)\)

\(C = - 1,7× 2,3 + 1,7× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1\)

\(\displaystyle D = 2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\(E = \displaystyle {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

» Bài tập trước: Bài 170 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a)  Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp: \(a+b=b+a\)\((a+b)+c=a+(b+c)\)

b) Sử dụng quy tắc phá ngoặc và tính chất kết hợp

c) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\)

d) Đưa hỗn số về dạng phân số, sử dụng phân phối của phép nhân với phép cộng, phép trừ \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\); \(ab-ac=a(b-c)\)

e) Sử dụng \({\left( {a.b} \right)^m} = {a^m}{b^m};\,{\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

\( \displaystyle A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 \)\( \displaystyle = (27 + 53)  +  (46 + 34) + 79 \)\( \displaystyle = 80 + 80 + 79 = 239\)

\( \displaystyle B = - 377 - (98 - 277)\)

   \( \displaystyle = - 377 - 98 + 277\)

   \( \displaystyle =  - 475 + 277\)

   \( \displaystyle = - (475 - 277)\) 

   \( \displaystyle =           -198\)

\( \displaystyle C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7)\)\( \displaystyle - 1,7×3 - 0,17:0,1\)

  \( \displaystyle = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) \)\( \displaystyle - 1,7×3 - 0,17.10\)

 \( \displaystyle = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7)\)\( \displaystyle - 1,7×3 - 1,7\)

  \( \displaystyle = 1,7. (-2,3 – 3,7 – 3 – 1)\)

  \( \displaystyle = 1,7 . (-10)  \)

  \( \displaystyle =  -17.\)

\( \displaystyle D=2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 \)\(\displaystyle + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

   \( \displaystyle ={{11} \over 4}.{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5}.{{11} \over 4} + {{ - 6} \over 5}.{{11} \over 4}\)

   \( \displaystyle ={{11} \over 4}.\left( {{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5} + {{ - 6} \over 5}} \right)\)

   \( \displaystyle  = {{11} \over 4}.{{ - 2 - 8 - 6} \over 5}\)

   \( \displaystyle  = {{11} \over 4}.{{ - 16} \over 5}\)

   \( \displaystyle  = {{ - 44} \over 5}\) 

\( \displaystyle E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

   \( \displaystyle = {{{2^3}{{.5}^3}{{.7}^4}} \over {{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}}\)

     \( \displaystyle = 2.5\)

     \( \displaystyle = 10\)

Cách 2

\(\begin{align} A &= 27 + 46 + 79 + 34 + 53 \\ &= (27 + 53) + (46 + 34) + 79 \\ &= 80 + 80 + 79 \\ &= 239 \end{align} \)

\(\begin{align} B &= -377 - (98 - 277) \\ &= -377 - 98 + 277 \\ &= (-377 + 277) - 98 \\ &= -100 - 98 \\ &= -198 \end{align} \)

\(\begin{align} C &= -1,7 . 2,3 + 1,7 . (-3,7) - 1,7 . 3 - 0,17 : 0,1 \\ &= -1,7 . 2,3 - 1,7 . 3,7 - 1,7 . 3 - 1,7 \\ &= -1,7 . (2,3 + 3,7 + 3 + 1) \\ &= -1,7 . 10 \\ &= -17 \end{align}\)

\(\begin{align} D &= 2\dfrac{3}{4} . (-0,4) - 1\dfrac{3}{5} . 2,75 + (-1,2) : \dfrac{4}{11} \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-4}{10} - \dfrac{8}{5} . \dfrac{275}{100} - \dfrac{12}{10} : \dfrac{4}{11} \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-4}{10} - \dfrac{8}{5} . \dfrac{11}{4} - \dfrac{12}{10} . \dfrac{11}{4} \\ &= \dfrac{11}{4} . \left( \dfrac{-4}{10} - \dfrac{8}{5} - \dfrac{12}{10} \right) \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-4 - 16 - 12}{10} \\ &= \dfrac{11}{4} . \dfrac{-32}{10} \\ &= \dfrac{-44}{5} \end{align}\)

\(\begin{align} E &= \dfrac{(2^3 . 5 . 7) . (5^2 . 7^3)}{(2 . 5 . 7^2)^2} \\ &= \dfrac{2^3 . 5 . 7 . 5^2 . 7^3}{2^2 . 5^2 . 7^{2 + 2}} \\ &= \dfrac{2^3 . 5^3 . 7^4}{2^2 . 5^2 . 7^4} \\ &= 2 . 5 = 10 \end{align} \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 171 trang 67 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu