Hướng dẫn giải bài 16 trang 181 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Cách giải bài 16 trang 181 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 phần bài tập ôn tập cuối năm. Giải các phương trình

1. Đề bài

Giải các phương trình

a) f′(x) = g(x) với f(x) = sin32 x và g(x) = 4cos2x – 5sin4x

b) f′(x) = 0 với f(x) = 20cos3x + 12cos5x – 15cos4x .

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 16 trang 181

Đáp án bài 16 trang 181 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
Đáp án bài 16 trang 181 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b
 

doctailieu.com
Back to top