Đáp án bài 14 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 14 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Viết biểu thức tính công cơ học. Giải thích rõ ràng từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.

Lời giải đáp án

- Biểu thức tính công cơ học:

      A = F.s

Trong đó:

F: lực tác dụng lên vật (N).

s: quãng đường vật đi được theo phương của lực (m).

- Đơn vị công là jun kí hiệu là J (1J = 1 N.m).

kilojun kí hiệu là (kJ) (1 kJ = 1000 J).

doctailieu.com
Tải về
Back to top