Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Giải toán đại số lớp 10 bài 13 trang 25 sgk

Sử dụng máy tính bỏ túi tính toán kết quả sau đó làm tròn đến số thập phân thứ 3 và ước lượng sai số tuyệt đối

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để xác định giá trị của Giải toán đại số lớp 10 bài 13 trang 25 sgk làm tròn kết quả nhận được đến số thập phân thứ ba và ước lượng sai số tuyệt đối.

Đáp án:

Dùng máy tính Casio fx 500 MS

Kết quả đã làm tròn: Giải toán đại số lớp 10 bài 13 trang 25 sgk

Ước lượng sai số tuyệt đối: Giải toán đại số lớp 10 bài 13 trang 25 sgk

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu